Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kapsam ve Bildirim

İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. (“İdea Teknoloji Çözümleri”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu olduğumuz hallerle sınırlı olmak üzere, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz size ve üçüncü kişilere ait kişisel verilerin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın ve diğer kanunların öngördüğü koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Veri İşlemenin Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

İdea Teknoloji Çözümleri olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındakiler de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sizinle imzalayacağımız sözleşmeler de dahil olmak üzere tüm hukuki işlemlerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, iş güvenliği ve sağlığını sağlamak da dahil olmak üzere her türlü meşru amaç; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve kanunlarda yazan diğer her türlü sebeplerdir. Bu kapsamda İdea Teknoloji Çözümleri kurallarına ve Kanunlara ilişkin ihlallerin ve ihlal şüphelerinin incelenmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda İdea Teknoloji Çözümleri’nin sağlamış olduğu donanım ve yazılım üzerinden ve/veya İdea Teknoloji Çözümleri ile ilgili çalışmalar kapsamında yapılan iletişimin içeriğinin denetlenmesi verilerinizin hukuken meşru amaçlarla işlenmesi anlamına gelmektedir.

Olası Taraflar

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; İdea Teknoloji Çözümleri olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta ve diğer kanallar aracılığıyla toplanabilir.

Yasal Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bizi 0212 276 56 76 no’lu telefondan arayarak veya info@ideateknoloji.com.tr adresine e-posta göndererek, veri sorumlusu olduğumuz hallerle sınırlı kalmak üzere, bize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin;

a) işlenip, işlenmediğini öğrenme

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu bölümde listelenmiş olan haklarınızı "kişisel verilere ilişkin talep" başlığı ile birlikte aşağıdaki adrese başvurarak da kullanabilirsiniz:

“İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.”

“Maslak Mah. Anka Sok. No:5 Eclipse Maslak E Blok K:4 D:8 Sarıyer / İSTANBUL”

İşlemin şirketimiz için bir maliyeti olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. Kaynaklı Verilerin İşlenmesi

İdea Teknoloji Çözümleri olarak, bu bilgilendirme yazısı vasıtasıyla, sizlere ilettiğimiz, müşteri ve çalışan verisi de dahil üçüncü kişi verileri ile ilgili olarak yapacağınız her türlü veri işleme faaliyetinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca yapılması gerektiğini belirtiriz. Bu anlamda tabi olduğunuz hukuki, idari ve teknik güvenlik tedbirleri ile yükümlülükleri ilgili mevzuat uyarınca eksiksiz bir biçimde yerine getirmenizi beklemekteyiz. Bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizi ihlal etmeniz veya yerine getirmemeniz dolayısıyla İdea Teknoloji Çözümleri’nin uğrayacağı zararları da sözleşmesel ilişkimiz kapsamında ve sözleşmeden kaynaklanan diğer haklarımız saklı kalmak üzere sizin karşılamanız gerektiğini ihbar ederiz.